شما با قدرتهای درونی خود که منجر به ارتباط بین علم و حکمت با شما می گردد و باعث دانشمند شدنتان می شود؛ در این کتاب آشنا میشوید

شما با قدرتهای درونی خود که منجر به ارتباط بین علم و حکمت با شما می گردد و باعث دانشمند شدنتان می شود؛ در این کتاب آشنا میشوید

نفوذ در ماوراء علوم (رِخنه در اسرار). نویسنده: استاد محمّدرضا یحیایی