از ابتدا کاراته را صحیح بیاموزید: کتاب آموزش کاراته از پایه

از ابتدا کاراته را صحیح بیاموزید: کتاب آموزش کاراته از پایه

تاب «آموزش کاراته به زبان ساده «سبک: شیتوریو» - جلد اول - کمربند سفید: کیو 10 و 9 » ، نهمین اثر استاد محمّدرضا یحیایی،