آموزش انواع حجامت: باد‌کش- نافع (عام) - نجات بخش - رهانند‌ه – موضعی - نقره

آموزش انواع حجامت: باد‌کش- نافع (عام) - نجات بخش - رهانند‌ه – موضعی - نقره

کتاب «حجامت جامع» بر اساس تز جدید و جامع ایرانی.